کیت فلزیاب برای ساخت فلزیاب به طراحی نقشه مدار فلزیاب از نظر نحوه عملکرد وابسته است

 قدرت فلزیاب در عملکرد طراحی مدارکیت فلزیاب شکل میگیرد و کیت فلزیاب در انواع گوناگون با طراحی متفاوت در بازار فلزیاب موجود میباشد

ولی هیچکدام از انواع کیت فلزیاب در بازار از دسته کیت فلزیاب حرفه ای در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با توان تفکیک فلزات بصورت مجزا طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد

کیت فلزیاب یا برد فلزیاب یا کیت مدار فلزیاب در انواع گوناگون در بازار فلزیاب بصورت مونتاژشده یا به شکل مونتاژ نشده وجود دارد که همه این نوع کیت فلزیاب یا برد فلزیاب یا برد مدار فلزیاب ازنوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا از نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد که انواع کیت فلزیاب یا کیت گنج یاب یا کیت طلایاب در بازارفلزیاب بفروش میرسد