در نقطه زنی اندازه طلا یا ابعاد هدف در مشخص نمودن مرکز طلا یا مرکز هدف اثر داشته

اندازه طلا یا اندازه هدف در شرایط تشخیص مرکز طلا یا مرکز هدف در تقطه زنی اثر مستقیم داشته زیرا یک فلز یا طلا با اندازه بزرگتر زاویه ای بازتر یا واکنش با فاصله بیشتر نسبت به مرکز هدف یا طلا را  نسبت به یک هدف کوچک یا طلا کوچک ایجاد مینماید

 هدف یا طلا بزرگ با با ابعاد بزرگ باشد تشخیص مرکزان نیازمند مهارت و دقت بیشتر است و در اینجا میتوان از تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم بهره برده تا بتوان بین زاویه ها اطراف یک هدف یا طلا بزرگ را از مرکز طلا یا هدف بزرگ تشخیص داده و مشخص نمود