قدرت تفکیک ثابت فلزیاب در عمق زیاد برای اهداف یا طلا از دسته شرایط مشخص کننده قابلیت اطمینان به ان فلزیاب میباشد

قدرت تفکیک ثابت در فلزیاب برای عمق زیاد در اصل در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X حاصل میگردد  

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تعیین عدد VDI در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با تغییر عمق طلا یا فلز قدرت تفکیک تغییر نمی نماید

 تغییر ابعاد طلا یا فلزات در اثر تضاد در نوع مواد معدنی یا منابع صحنه کاربا تغییر عدد ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD قابل تشخیص میباشد