فروش فلزیاب با انواع گوناگون توسط انواع سازنده فلزیاب به انجام میرسد و فروشندگان فلزیاب زیادی در زمینه فروش فلزیاب فعالیت دارند ولی فروش فلزیاب در ایران یک ترکیب دیگرو متفاوت با همه دنیا دارد

در ایران فروشندگان فلزیاب در زمان فروش فلزیاب برعلیه دیگر تولید کنندگان فلزیاب یا فروشندگان فلزیاب مطالب کذب یا دروغ یا بدگویی بسیاری مینماید که فلزیاب خود را در زمان فروش فلزیاب به فروش برسانند

جالب اینجا است که  خریداران فلزیاب در موقع خرید فلزیاب به راحتی مطالب کذب و دورغ را قبول نموده و اگر واقعیت فلزیاب را یک فروشنده فلزیاب در زمان فروش فلزیاب به خریدار فلزیاب بگوید خریدار فلزیاب فکر میکند که فلزیاب ان تولید کننده فلزیاب یا فروشنده فلزیاب که واقعیت را میگوید ایراد داشته با انکه فلزیاب های در ذات خود دارای ایرادات و اشکالاتی اساسی میباشد که در بیشتر فلزیاب های دنیا این موارد وجود دارد ولی در موقع فروش فلزیاب خریدار فلزیاب نمی خواهد واقعیت را قبول نماید زیرا توهم پیدا نمودن گنج تمام سلول های مغز خریدار فلزیاب را احاطه نموده و توجه به واقعیت فلزیاب نمی نماید و اگر یک فروشنده فلزیاب به خریدار فلزیاب در زمان فروش فلزیاب ابراز نماید که این فلزیاب به راحتی گنج طلا را پیدا مینماید باور نموده ومواردی که در رابطه باحقیقت فلزیاب در رابطه با گنج یابی است را مد نظر قرارنمی دهند