عمق فلزیاب فرکانسی صدا زمینه برای تشخیص یا تفکیک طلا با صدا در عمق زیاد در روش حرکتی AC میباشد

 این دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات صدا از دسته  کلید PU/TON وتن اجاست TONE ADJUST و AUDIO DISC و AUDIO MODE و TARGET  به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب فرکانسی صدا زمینه در حالت صدا یکسره یا صدا زمینه  یا یکنواخت در صورت برخورد سرجستجوگرسیستم فلزیاب با هدف صدا دارای نوسان متغیربه نسبت نوع هدف یا طلا را اشکار مینماید

 این دسته سیستمها فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ذکر گردیده عمدتاً تا عمق زیاد از خود واکنش نشان میدهد