کاوش طلا در شعاع زنی یا حرکتی AC یا نقطه زنی غیر حرکتی DC یا کار مشترک در شعاع زنی و نقطه زنی در فلزیاب انتنی تصویری در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یک موضوع مهم در فلزیاب های پیشرفته فعلی میباشد و از اینجا که این دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD دارای قدرت بالا در تفکیک طلا و تشخیص انواع فلزات و ذرات و منابع مزاحم میباشد

 عده ای در ایران اقدام به ساخت فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر به همراه سیستم انتنی نموده که بطور کلی قدرت تفکیک فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را نداشته و فقط این کار را انجام می دهند تا فلزیاب خود را که کیفیت ندارد به جای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ارائه نمایند