برای فلزیاب تفکیک طلا با تشخیص استیل یکسان نمی باشد زیرا طلا یک فلزپارامغناطیس یا غیر مغناطیس میباشد و استیل این مشخصات را از نظر غیر مغناطیسی دارا نمی باشد و درست است استیل دارای تک الکترون ازاد بدون پیوند است ولی ساختار استیل به دلیل بکار برده شدن مواد خاص در ترکیب خود ذاتاً دارای حالتی مغناطیسی با سیگنال علائم پراکنده میباشد

 ترکیب ساخت استیل ازکربن و مواد فولادی یا اهن و نیکل و کروم میباشد که از نظر ترکیب مواد در شرایط فلزات غیرمغناطیس مانند طلا بعنوان فلزپارامغناطیس از دید فلزیاب قرار نمی گیرد

 فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر که نهایت دارای قدرت تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلزغیراهنی میباشند این توان را دارد که استیل را در عمق زیاد به حالت نقطه زنی DC یا ثابت نگهداشتن سرجستجوگر و حرکت دادن استیل از جلو یا سرجستجوگر تشخیص دهد ولی همین نوع دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در همین شرایط این قدرت را ندارد که طلا را در همان عمقی که استیل را میگیرد تشخیص داده و مشخص نماید

زیرا فلز طلا به دلیل پایین بودن مغناطیس در عمق زیاد به میدان مغناطیس فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج واکنش مغناطیسی نشان نمی دهد تا تغییر در میدان مغناطیس سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها ایجاد گردد تا بتوانند طلا را در عمق زیاد مانند استیل تشخیص داده و مشخص نماید

بخصوص در روش حرکتی AC نمی تواند طلا یا استیل را در عمق زیاد تشخیص داده و مشخص نماید