فلزیاب حرارت طلا را میتواند از روی مادون قرمز طلا یا فلزات دیگر تشخیص داده و تفکیک نماید و این نوع قدرت تشخیص حرارت و مادون قرمز طلا یا انواع فلزات درحد توان قدرت تفکیک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD که دارای سنسور مادون قرمزمیباشد

همه منابع و مواد معدنی و اهداف دارای حرارت خاص خود میباشد که این نوع دما و حرارت نیز بر روی تشخیص سیستم فلزیاب اثر میگذارد هر میزان که طلا یا فلزات دارای دما یا حرارت خاص خود باشند بطور طبیعی به همان اندازه دارای تشعشات الکترومغناطیس در مادون قرمز میباشند