فلزیاب حرارتی با تفکیک طلا باید دارای مدار طبق اصول رادار حرارتی باشد و فلزیاب حرارتی در اصل یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که در ان از سنسور حرارتی بهره برده میشود تا بتواند در عملیات جستجو فلزاتی مانند طلا GOLD را با کیفیت بالاتر تفکیک نماید

بر روی سیستم فلزیاب راداری یا رادار زمینی دستی برای افزایش توان تشخیص مدار اصلی یا مادر در جهت تشخیص هدف یا تفکیک طلا GOLD ازسنسور حرارتی یا سنسور نوری حرارتی به همراه مادون قرمز یا لیزر LASER بکار برده میشود.

مدار فلزیاب حرارتی METAL DETECTOR TEMPERATURE یا سیستمهای یابنده حرارتی TEMPERATURE DETECTOR یا نوری حرارتی دارای ان دسته ازتجهیزات تشخیص حرارت انرژی فرکانس میباشند که در کنار عملکرد مدار یابنده یا مدار فلزیاب بکار برده میشود تا توان تفکیک را در جهت حذف پارازیت ها یا نویزهای مزاحم افزایش دهد