فلزیاب تغییرصدا زمینه را در صورتی دارا میباشد که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE و تفکیک با عدد VDI یا تنظیمات صدا از نوع کلید PU/TON وتن اجاست TONE ADJUST و AUDIO DISC و AUDIO MODE و TARGET  میباشد

 در سیستمهای که فرکانسی یا جذبی میباشند صدا یکسره و یکنواخت ظاهر میگردد که در اثر برخورد با هدف صدا افزایش یا کاهش میابد و این دسته سیستمها فلزیاب دارای تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز میباشد و بیشتر مواقع دارای تنظیم تن اجاست TONE ADJUST نیزهستند که نوع شدت و پالس PULSE و تن TONE یا ریز و تند بودن صدا را اپراتور میتواند تعیین نماید.

تنظیمات صدا بر روی سیستمهای دارای صدا در سیستمهای گوناگون میتواند با همدیگر متفاوت باشد.

سیستمهای بیصدا نیز طراحی گردیده است که با تغییر تنظیمات مربوط به صدا به حالت صدا یکسره تبدیل میگردد و تغییر صدای ان با سیستمهای فرکانسی یا جذبی نزدیک به هم میباشد با این تفاوت که در سیستمهای صدا یکسره جذبی یا فرکانسی اپراتور میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را نیز تعیین نماید.