فلزیاب حرارت طلا و فلزات را به نسبت وضعیت الیاژ فلزات یا طلا میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید و این شرایط وضعیت حرارت پدید امده درطلا یا انواع فلزات به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کارنیزوابسته میباشد

 بین مواد معدنی و منابع صحنه کار و فلزات یا طلا تاثیر متقابل در اثر مرور زمان پدید می اید که این جریان شکل گرفته در تشخیص فلزیاب میتواند اثر تغییراتی در واکنش فلزیاب داشته باشد

 اگر فلزیاب قدرت تشخیص حرارت طلا یا فلزات را طبق قانون مادون قرمز در تشعشعات الکترو مغناطیس در دامنه و طول موج در فرکانس نداشته باشد با خطا در تفکیک طلا یا تشخیص فلزات روبرو شود

 این قدرت تشخیص بیان شده در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی برای تفکیک طلا با عدد VDI و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD وجود دارد

منابع یا فلزات که دما یا حرارت بیشتری دارند دارای توان و سرعت سیگنال بالاتری برای حرکت در اطراف خود میباشند   

منابعی یا فلزات که دمای یا حرارت پائین دارند دارای سرعت پایین تری در انتشار علائم به اطراف خود داشته یا بر روی سرعت سیگنال علائم فلزیاب با سرعت پایین ترپاسخ می دهد

در صورتیکه سرعت یا دما و حرارت علائم صحنه کار پائین باشد بر روی سیگنال علائم اهداف اثرکمتری داشته و نقطه زنی و تفکیک طلا یا انواع فلزات اسان تر میگردد و در صورتیکه نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار حرارت بالاتری به نسبت حرارت طلا یا هدف داشته باشد شعاع زنی و حرکتی یا نقطه زنی نیازمند دقت بالاتری در تشخیص و تفکیک طلا یا انواع فلزات میباشد