فلزیاب دقت کار در کاوش طلا یا انواع فلزات را برای تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات را در شرایطی دارا خواهد بود که ان فلزیاب تنظیمات تفکیک EDIT و ابعاد هدف IND SIZE را در تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT همراه هم داشته باشد

در صورتی یک فلزیاب میتواند تنظیمات تفکیک EDIT با عدد VDI و ابعاد هدف یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه هم در تنظیمات پایه اساسی دارا باشد که ان فلزیاب از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با طراحی مدار طبق قانون رادارباشد