فلزیاب فاقد صدا با ان دسته فلزیاب حرفه ای اطلاق میگردد که توسط حرکت انتن یا تصویردر نوع فلزیاب تصویری با لکه رنگ از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات عدد VDI یا ابعاد هدف IND SIZE عمل مینماید

این دسته فلزیاب فاقد صدا از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به دلیل داشتن قدرت تفکیک با تنظیمات EDIT و تعیین عدد VDI نیاز به صدا برای تشخیص نوع هدف یا تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات در نقطه زنی DC یا حرکتی یا شعاع زنی AC نداشته و یک اپراتور فلزیاب که دارای مهارت کامل باشد میتواند با تنظیمات دقیق و تشخیص صحیح بهترین کارایی را بدست اورد

فلزیاب فاقد صدا در دسته فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی یا فلزیاب ترکیبی انتنی تصویری قرار میگیرد که بهترین نوع ان فلزیاب تصویری انتنی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و توان تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی یا AC دارد