فلزیاب انتنی تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی قدرت  عملیات ردیابی یا شعاع زنی و نقطه زنی مشترک را داشته و نوع عملیات برای نقطه زنی یا ردیابی به روشهای گوناگون را میتوان با یک فلزیاب انتنی تصویری فرکانسی انجام داده تا وضعیت هدف اصلی یا طلا مشخص گردد

سیستمهای فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا انتن دار یا انتنی که دارای دسته انتن  میباشد  و برای ردیابی یا شعاع زنی از دو دسته انتن  میتوان بهره برد  بطور طبیعی دارای  توانائی مسیر یابی و  شعاع زنی و نقطه زنی را دارا خواهد بود.

فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا انتنی یا سیستم انتن دار یا انتنی  برای عملیات حرفه ای کارائی بسیار عالی داشته

در فلزیاب تصویری انتنی میتوانید عملیات جستجو ردیابی را با تک دسته انتن با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD انجام داده ومحدوده هدف را مشخص نموده و با جفت دسته انتن وضعیت دیواره و مرکز هدف یا طلا را تعیین نموده و سپس با قسمت تصویری فلزیاب انتنی تصویری اقدام به تصویرگیری نموده و فیلتر یا انالیز تصویر یا لکه رنگ ها را به انجام رسانده تا موقعیت هدف یا طلا را با دقت به انجام رسانده

 این نوع فلزیاب های تصویری انتنی حتماً باید از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با قدرت تفکیک DISCRIMINATION طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد