کاربرد تفکیک طلا در فلزیاب انتنی فقط در رابطه با فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی صدق مینماید که با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD عمل تفکیک فلزات را انجام می دهد

فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی همان میزان که توانائی بالائی در تشخیص اهداف یا تفکیک طلا را دارد برای ایجاد برتری در کاربرد این نوع سیستمها فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی در تفکیک دقیق طلا یا انواع فلزات باید اپراتور فلزیاب  مهارت کامل در انجام عملیات بخصوص شعاع زنی و نقطه زنی را داشته باشد

اینگونه سیستمهای فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا فلزیاب و معدنیاب و رادار زمینی دستی و  دوربین حرارتی راداری یا رادار حرارتی دستی عملیات مربوط به راس مثلث و مربع و اضلاع و زوایا مختصات مسیر و جهت و دیواره و مرکز هدف را بر روی صحنه کار بدست اورده یا ترسیم نماید تا نقطه مرکز هدف را بتوان مشخص نمود.