خرید فلزیاب یک واقعیت اصولی را به همراه دارد و ان هم این است که گنج یاب در دنیا وجود ندارد و هر نوع فلزیاب یا یابنده DETECTORS که ارائه میگردد نمی توان دارای ضمانت کاوش گنج در هر شرایطی باشد یا میتوان ابراز نمود برای پیدا نمودن گنج نمی توان در دنیا گنج یاب با تضمین صد در صدی خریداری نمود ولی بعضی از فروشندگان فلزیاب برای خریدار فلزیاب سیستم فلزیاب یا دستگاه خود را بعنوان گنج یاب معرفی مینماید که این موضوع پایه علمی و فنی نداشته

در مقابل اگر به خریدار فلزیاب در ایران واقعیت فلزیاب را بیان نموده که با یک فلزیاب حتی فلزیاب فوق پیشرفته فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تضمین نمی توان گنج را کاوش نمود موجب میگردد که خریدار فلزیاب از خرید ان فلزیاب صرف نظر نماید و اقدام به خرید فلزیاب از ان فروشنده فلزیاب نماید که به دروغ به خریدار فلزیاب میگویند با این فلزیاب میتوان با تضمین گنج را پیدا نمود و این ایراد از دیدگاه خود خریداران فلزیاب در ایران میباشد که نمی خواهند حقیقت نحوه عملکرد فلزیاب را قبول نماید و توهم کاوش گنج موجب میگردد که خریدار فلزیاب واقعیت فلزیاب را قبول ننماید