قدرت فلزیاب فرکانس پایین با نوع ان فلزیاب مرتبط است در فلزیاب فوق پیشرفته فرکانس بالا یا فرکانس پایین مهم نمی باشد بلکه تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات در عمق زیاد مطرح میباشد زیرا در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ساختارترکیب مداران طبق اصول راداربا تفکیک عدد VDI میباشد و این نوع طراحی مدار فلزیاب در تشخیص فرکانس طلا یا فرکانس فلزات موجب میگردد که فرکانس پایین یا فرکانس بالا اثر خاصی در تفکیک نداشته باشد زیرا فلزات یا طلا به نسبت طبقه خود در جدول فرکانس فلزات یا جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بازتاب فرکانس داشته که فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار میتواند هر نوع فرکانس بازتاب شده را دریافت نموده و ان نوع فرکانس که برای تشخیص در عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE تعیین شده است را از دیگر فرکانس ها فلزات جدا نموده و عمل تفکیک را به انجام رساند

البته بیشتر فلزیاب های فرکانسی یا فلزیاب های جذبی دارای فرکانس بسیار پایین میباشند و یک دسته فلزیاب فرکانسی دارای قدرت مولتی فرکانس میباشند که در یک زمان انواع فرکانس را منتشر مینماید و طراحی مدار ان بصورتی است که فرکانس تعیین شده در عدد VDI تفکیک مینماید

قدرت فلزیاب را میتوان با نوع طراحی مدار ان فلزیاب تعیین نمود که طراحی ان فلزیاب یا طلایاب با فرکانس پایین یا فرکانس بالا باشد باید بتواند با ثبات کامل طلا را درروش حرکتی AC یا شعاع زنی مشخص نماید و در نقطه زنی DC با دقت در تفکیک عمل نماید