فروش برتر فلزیاب یا خرید برترین فلزیاب سئوالی است که هر خریدار فلزیاب در زمان خرید برای خود مطرح مینماید که پیشرفته ترین نوع فلزیاب که بتواند بهترین کارایی را ارائه نماید کدام نوع فلزیاب است و متاسفانه در زمان برخورد با فروشندگان فلزیاب هر فروشنده فروش برتر فلزیاب را یا فروش برترین فلزیاب را از ان خود میدانند

بازار فلزیاب یا بازار طلایاب یا بازارگنج یاب دارای ثبات درست در ایران نمی باشد و فروش برترفلزیاب را ان فروشنده فلزیاب در اختیار خود قرار داده است که در زمان فروش فلزیاب یا خرید فلزیاب توسط خریدار فلزیاب طلایاب گنج یاب مطالب کذب و دروغ را بیان مینمایند

جالب تر از همه این است که خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب دروغ و تعریف خارج از واقعیت را از فروشنده فلزیاب می شنود ولی باز هم اقدام به خرید فلزیاب از این شخص دروغگو مینماید و هر چه از فروشنده فلزیاب دروغ مطالب خارج واقعیت بیشتر می شنود به ان فروشنده فلزیاب که مطالب غیرواقعی را میگویند بیشتر اطمینان مینمایند  و به ان تولید کننده فلزیاب یا فروشنده فلزیاب که واقعیت فلزیاب را ابراز مینماید اطمینان نمی نمایند  

فروش برتر فلزیاب در ایران به شکل ظاهر فلزیاب طلایاب میباشد و خریدار به عملکرد فلزیاب توجه نمی نماید

زیبا بودن یا شکل ظاهری فلزیاب بیشتر مورد توجه خریدار فلزیاب تا دقت در توان و قدرت فلزیاب در کاوش و تفکیک اهداف در عمق زیاد میباشد

در زمان خرید فلزیاب طلایاب به توان و نحوه عملکرد فلزیاب و قدرت تفکیک فلزیاب باید توجه ودقت نمایید اینکه یک فلزیاب ظاهر زیبا داشته باشد بیانگر این نیست که قدرت ان فلزیاب بیشتر است