کار واقعی فلزیاب یا کار اصلی فلزیاب را میتوان از قدرت تشخیص اهداف یا فلزات در عمق زیاد بدست اورد و کار واقعی فلزیاب در تفکیک در کل تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC میباشد

طلا را بعنوان نمونه فلزی مطرح میگردد که پایین ترین مغناطیس را دارا است و پایین بودن مغناطیس طلا موجب میگردد که هر نوع فلزیاب نتواند انرا در عمق زیاد تفکیک نموده و پیدا نماید

کار واقعی فلزیاب در کل تشخیص فلزات و قدرت واقعی فلزیاب در تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد

فلزات از دسته مس و برنزنیز به طلا نزدیک است ولی دارای الکترون پراکنده میباشند و در عمق نسبت به طلا قابل تشخیص میباشد و ساختار برنز با قلع و فسفرو مس میباشد و این مواد واکنش مغناطیسی بالاتری نسبت به طلا دارا میباشد برای همین مس یا برنز را میتوان در عمق بیشتر تشخیص داده ولی طلا با همان عمق برای دسته ای از فلزیاب ها بخصوص فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج قابل تشخیص نمی باشد

در کار اصلی فلزیاب واکنش به فلزدر شرایط گوناگون مطرح میباشد و این واکنش از نوع طراحی مدار فلزیاب در تنظیمات فلزیاب شکل میگیرد

ان دسته فلزیاب که در اثر تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر خود یا کویل یا لوپ یا سنسورخود عمل مینمایند در کار واقعی تفکیک فلزات بخصوص طلا در عمق با کاهش شدید قدرت روبرو شده زیرا جهش یا تغییرمیدان مغناطیسی بر روی عملکرد انها اثر متقابل در فشار یا ترکیب نیرو بر یکدیگر میگذراد