اینکه فلزیاب را چگونه بشناسیم به نوع معرفی ان فلزیاب با قدرت تشخیص و تفکیک ان فلزیاب مرتبط میباشد در اصل فلزیاب را چگونه بشناسیم درابتدا باید بشناسیم که فلزیاب از چند دسته کلی در ترکیب ساختار مدار شکل میگیرد و شناخت فلزیاب درطراحی به دو دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی تقسیم میگردد

هر کدام از این دو دسته فلزیاب مغناطیسی و فلزیاب فرکانسی دارای مدارات با طراحی متفاوت درزیرمجموعه خود میباشد یا هر نوع از این دسته فلزیاب ها در مجموعه خود نوع های گوناگونی دارد ولی ساختار مادر طراحی مدار و واکنش انها در دسته خود به هم نزدیک میباشد

این دسته فلزیاب ها به شکل کلی فلزیاب با تفکیک مجزا و فلزیاب با تشخیص تفاوت فلزات اهنی یا فلز بی ارزش یا فلزیاب غیر اهنی یا فلزات با ارزش تقسیم میگردد

فلزیاب با تفکیک که بصورت مجزا فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد جدا نموده و تفکیک مینماید از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میباشد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی در نهایت قدرت تشخیص تفاوت فلز اهنی یا فلز غیراهنی را دارد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی در دسته فلزیاب با تفکیک مجزا با عدد VDI دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 مدار فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی طبق اصول راداربا تفکیک عمل نموده و میتواند یک فلزیاب سنسوری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب نقطه زنی یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری باشد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میتواند طلا و مس و نقره و برنز و الومینیوم و نیکل و برنج و اهن را مجزا با عدد VDI خاص خود در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تفکیک نماید

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI قدرت تشخیص الیاژ و منابع پوسیده یا اکسید شده که خود را شبیه دیگر فلزات بخصوص طلا نشان می دهد را با توجه به تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD دارا میباشد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مغناطیسی سنج که نهایت قدرت تشخیص تفاوت فلزیاب اهنی یا فلز بی ارزش از فلز غیر اهنی یا فلز با ارزش را دارد از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورمیباشد

البته در دسته فلزیاب های مغناطیسی از نوع فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR نیزوجود دارد که با عدد VDI عمل نماید ولی تنظیمات EDIT در این نوع فلزیاب ها در تنظیمات اختیاری یا تنظیمات فرعی PRO OPTION میباشد و در این نوع فلزیاب ها با تغییر عمق میتواند عدد VDI در طبقه اصلی اشکار نگردد و این نوع فلزیاب دارای قدرت تفکیک با عدد VDI در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی را ندارد