زمانیکه اپراتور بخواهد توان تشخیص یک سیستم فلزیاب یا طلایاب را مورد ارزیابی قراردهد بهتر است تمرین نموده و با نحوه عملکرد فلزیاب  اشنایی شود و بعد از کسب مهارت یک هدف فرضی یا طلا را بر روی سطح زمین و در صورت افزایش مهارت در عمق قرار داده تا بتواند مسیر یا جهت یا نقطه مرکز هدف یا طلا را مشخص نماید و انجام این عملیات در زمان تمرین بیانگر توانائی ان سیستم فلزیاب یا طلایاب در تشخیص اهداف یا طلا میباشد با توجه به مهارت بدست امده در کار با ان فلزیاب این امرقابل دسترس است

توجه نمایید که تفکیک طلا در عمق زیاد به نسبت اندازه طلا و قدرت عمق نهایی فلزیاب در روش حرکتی یا شعاع زنی یا AC مهم میباشد

تشخیص توان فلزیاب یا طلایاب در زمینه تفکیک طلا یا انواع فلزات در زمین های که انواع مواد معدنی یا منابع یا فلزات با حوزه های جریانات مغناطیسی و فرکانسی متفاوت دارند زمانی مشخص میگردد که ان فلزیاب قدرت تفکیک طلا یا هدف را در سطح یا عمق داشته باشد

 چنین توان تفکیک در فلزیاب  بیانگر قدرت تشخیص فلزیاب یا طلایاب برای مشخص نمودن طلا یا هدف اصلی میباشد

 هر شخصی که چنین توان تفکیک فلزیاب را دیده یا بدست اورده  و نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب با این نوع قدرت تفکیک را زیر سئوال ببرد بیانگر نداشتن اطلاعات کامل از عملکرد سیستمهای فلزیاب یا طلایاب و معدنیاب و رادار زمینی دستی و فلزیاب حرارتی راداری تصویری زمینی یا یابنده یا فلزیاب سنسوری حرارتی میباشد یا غرض داشته که قدرت تفکیک چنین فلزیابی را رد مینماید