اصل تفکیک فلزیاب در فلزیاب ها اگر طبق اصول و قانون تفکیک باشد باید از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد و در فلزیاب با تفکیک باید طبق قانون ستون های جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نماید و جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در تمامی فلزیاب های با تفکیک دنیا یکی میباشد و در فلزیاب با تفکیک با تعیین عدد VDI فلزیاب نسبت به همان نوع فلز مانند طلا یا نقره یا مس یا روی یا نیکل یا اهن یا برنز یا برنج والومینیوم واکنش نشان دهد

اصل تفکیک فلزیاب طلایاب گنج یاب  فقط در زمان عملکرد ان فلزیاب میتوان تشخیص داد

اصل تفکیک فلزیاب برای فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب تفکیکی ان عملکرد است که بتواند اهداف مانند طلا و نقره و مس و روی را مجزا از هم تفکیک نماید بخصوص طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی AC تشخیص داده و تفکیک نماید