فلزیاب جستجو طلا قدیمی یا کاوش گنج طلا را در صورتی میتواند انجام دهد یا تشخیص دهد یا طلا قدیمی را کشف نماید که بتواند فلز جدید یا طلا جدید را نیز بتواند تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا فلزیاب یا دستکاهی که نتواند طلا جدید یا فلز جدید را تشخیص دهد مطمئناً نمی تواند فلز قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا باید یک فلز جدید یا طلا جدید در دید فلزیاب قرار بگیرد که بتواند طلایی قدیمی را از نظر ترکیب ملوکولی و سطح الکتریکی و تغییرات خواص مغناطیسی یا خواص فرکانسی تشخیص داده و مشخص نماید

ان دسته سیستم که بعنوان گنج یاب  ارائه میگردد ودر زمان خرید ابراز میگردد اصلاً فلز نو یا طلا نو را نمیگیرد و فقط طلا قدیمی یا گنج طلا را میگیرد صد در صد توان تشخیص طلا قدیمی یا گنج طلا یا فلزات قدیمی را هم نخواهد داشت

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز