چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 260

فلزیاب انتنی را از نظر علمی فلزیاب انتن دار میگویند فلزیاب انتنی در عملیات متفاوت و حساس و مهم کارایی داشته زیرا فلزیاب انتنی یا انتنی که مداررادار زمینی دستی را دارا است بنابر اصول رادار و طبق رادار زمینی دستی طراحی و تولید میگردد

فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی که اصول طراحی انرا بنابر رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR است از ان دسته یابنده DETECTOR میباشد که میتواند با عدد VDI در ادیت EDIT نوع هدف یا طلا را در ان تعیین نموده و با تعیین عدد VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD از فاصله دور هدف یا طلا تعیین شده را شعاع زنی نموده و دیواره و مرکز هدف یا طلا را نیز برای نقطه زنی مشخص نمود