مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

فلزیاب تفاوت عدد تفکیک فلزات یا طلا را میتواند با تغییرتنظیمات مشخص نماید که این موضوع در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی انجام شدنی میباشد

تعدادی اهداف یا فلزات در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با اعداد نزدیک به اهداف اهنی یا مغناطیسی و تعدادی از فلزات یا اهداف نزدیک به طلا یا اهداف غیر مغناطیسی قابل تشخیص میباشد و این حسن بهره بردن از تنظیمات تفکیک با عدد VDI میباشد

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را که از اعداد پائین یا اعداد بالا نظاره گردد این موضوع را مشخص مینماید که اهداف یا فلزات مغناطیسی با یک عده از فلزات غیر مغناطیس نزدیک به هم میباشد و این تقسیم بندی دید راداری سیستمهای دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد و سیستمها فاقد این ترکیب مدار فقط میتواند اهداف را به اهنی و غیر اهنی بودن مجزا نماید که این هم تغییرات در حد مشخص شدن کامل هدف از نظر تفاوت در یک طبقه فلز هم طبقه نمی باشد.

کلاً عملیات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION در تمامی سیستمهای پیشرفته نیز بصورت نسبی میباشد و اهداف همگن یا هم مکان میتواند از دید سیستمها به جای همدیگر تشخیص داده شود و جداسازی ان با تغییرات در تنظیمات فلزیاب مغناطیسی مانند فلز پالسی PI یا تی ار TR یا وی ال اف VLF و دسستگاه مغناطیس  سنج مثل مگنتومتر یا مگنت نمی باشد

فلزیاب فلز مغناطیسی و فلز غیر مغناطیسی را در شرایط متفاوت میتواند اشتباه تشخیص داده و مشخص نماید و این از اثر مواد معدنی و منابع یا پوسیدگی فلزات درصحنه کار میتواند باشد و فلز مغناطیسی را فلز بی ارزش و فلز غیر مغناطیسی را فلز با ارزش نیز مینامند

اهداف مغناطیسی به اهداف اهنی و اهداف غیر مغناطیسی اهداف غیر اهنی در مجموعه تلقی میگردد اما در سیستمها فلزیاب  دارای تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION تعدادی از اهداف غیر اهنی در زیر گروه اهداف اهنی قرار گرفته یا از نظر بازتاب علائم سیگنال نزدیک به اهداف اهنی خود را نشان می دهد زیرا علائم انها دارای سرعت و شدت و ترکیبی نزدیک به اهداف اهنی را برای سیستم فلزیاب ایجاد مینماید و این تشخیص توسط تغییر اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE قابل ارزیابی و تفکییک در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی میباشد

 این خصوصیات در تفکیک مربوط به فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در کنار دیگر تنظیمات مانند تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS یا وی دی ای دیسک VDI DISC است که اصل مجزاسازی تفکیک فلزات یا طلا را با تعیین عدد VDI به انجام میرساند زیرا این تنظیمات مانند ترشهولد THRESHOLD که مربوط به ابعاد هدف یا اندازه هدف میباشد فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با اصول راداراین شرایط را برای تفکیک ایجاد مینماید

این جداسازی فلزات هم طبقه با عدد VDI میتواند برای تفکیک طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و الومینیوم و برنج و برنزمجزا به انجام رساند و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی این توان را ایجاد مینماید که بتوان با تغییر عدد ترشهولد THRESHOLD با یک عدد ثابت VDI انواع الیاژ مربوط به ان فلز یا طلا را تشخیص داده و مشخص نمود

 

فلزیاب تفکیک مجزا فلزات را به شکل های گوناگون به انجام میرساند ولی تفکیک مجزا فلزات طبق اصول علمی در تفکیک فلزیاب ها بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE قابل قبول میباشد و تفکیک مجزا با تشخیص فلز اهنی یا فلز بی ارزش یا فلز غیر اهنی یا فلز با ارزش متفاوت است

در تفکیک مجزا که طبق عدد VDI در تنظیمات EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD به انجام میرسد هر نوع فلز که مغناطیسی یا غیر مغناطیسی یا فلز با ارزش یا فلز بی ارزش باشد دارای یک عدد VDI مشخص طبق طبقات فلزات در تفکیک فلزیاب بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و با داشتن چنین شکل تفکیک میتوان هرنوع فلز هم طبقه یا فلزات از طبقات دیگر را به همراه الیاژ یا فلزات ترکیب شده یا طلا خالص با طلا ناخالص را تشخیص داده و تفکیک نمود

فلزیاب تفکیک دار تفاوت تفکیک فلزات یا طلا را بنابر عدد VDI طبق شرایط طبقه ان فلز یا طلا برای جدا سازی میتواند مجزا مشخص نماید تا عمل تفکیک با دقت به انجام برسد و هر فلز یا طلا عدد خاص خود را در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارا است و تفاوت فلزات مغناطیسی و فلزات غیرمغناطیسی درجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به نسبت طبقه ان فلز میباشد و با تعیین عدد VDI میتوان هرنوعفلز را جداگانه تفکیک نمود حتی اگر ان فلزات هم طبقه هم باشند عدد VDI مختص خود را دارا است

 با تعیین عدد VDI میتوان هر نوع فلز را تفکیک نموده و تفاوت دو فلز غیر اهنی یا با ارزش را با دقت و واکنش متفاوت بر روی فلز یا طلا تعیین شده جداگانه تفکیک نمود