مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

شکل واکنش فلزیاب برای تفکیک طلا در عمق میتواند تفاوت داشته باشد یا فلزیاب میتواند با تفاوت تفکیک طلا را در عمق به انجام رساند و این تفاوت در تفکیک طلا عملاً باعث خطا در تشخیص دیگر فلزات به جای طلا گردد  و این تفاوت بستگی به نوع عملکرد فلزیاب داشته و فلزیاب برای تفکیک طلا در عمق زیاد باید قدرت تشخیص جدا سازی انواع فلزات را دارا باشد و این قدرت جداسازی باید برابر اصول تفکیک انواع فلزات باشد و فلزیاب مغناطیسی در صورت تغییر در نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و عمق طلا یا هدف برای تشخیص دچار انحراف در نوع واکنش شده و میتواند طلا را بعنوان یک فلزیاب بی ارزش یا یک فلز از دسته فلزات دیگر مشخص نماید

فلزیاب در عملیات تفکیک باید دقت بالایی در زنجیریه تشخیص فلز اصلی یا طلا یا هدف مورد نظر را از دیگر منابع و مواد معدنی و فلزات مزاحم را داشته باشد

این فرایند تفکیک در صورتی شکل واقعی به خود میگیرد که فلزیاب دارای تنظیمات کامل تفکیک برای انواع فلزات را در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارا باشد

فلزیاب فاقد صدا با ان دسته فلزیاب حرفه ای اطلاق میگردد که توسط حرکت انتن یا تصویردر نوع فلزیاب تصویری با لکه رنگ از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات عدد VDI یا ابعاد هدف IND SIZE عمل مینماید

این دسته فلزیاب فاقد صدا از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به دلیل داشتن قدرت تفکیک با تنظیمات EDIT و تعیین عدد VDI نیاز به صدا برای تشخیص نوع هدف یا تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات در نقطه زنی DC یا حرکتی یا شعاع زنی AC نداشته و یک اپراتور فلزیاب که دارای مهارت کامل باشد میتواند با تنظیمات دقیق و تشخیص صحیح بهترین کارایی را بدست اورد

فلزیاب فاقد صدا در دسته فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی یا فلزیاب ترکیبی انتنی تصویری قرار میگیرد که بهترین نوع ان فلزیاب تصویری انتنی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و توان تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی یا AC دارد

تفاوت فلزیاب در شکل طراحی مدار ان فلزیاب میباشد تفاوت فلزیاب درعملکرد فلزیاب برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی AC میباشد

تفاوت فلزیاب در نوع عملکرد فلزیاب مشخص میگردد و فلزیاب ها در دو دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی تقسیم میگردد

تفاوت فلزیاب در تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد به نوع تشخیص از طریق تغییر مغناطیس در سرجستجوگر یا تشخیص فرکانس بستگی دارد

به ان دسته فلزیاب که با تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر عمل مینماید فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میگویند که بیشتر این نوع فلزیاب ها از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO و مگنتومتریا تسلا یا یون یاب میباشد که عملاً به خاطر بهره بردن از تغییر میدان مغناطیس درسرجستجوگر قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد را نداشته  و تشخیص فلزات در این دسته فلزیاب ها با اختلال در صحنه کار اصلی روبرو میگردد

دسته دیگرفلزیاب ها از نوع فلزیاب فرکانسی میباشد که پیشرفته ترین ان فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که میتواند فرکانس طلا یا فرکانس فلزات را با عدد VDI تشخیص داده و تفکیک نماید و از انجا که از تشخیص فرکانس بهره میبرد بطور طبیعی دارای قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد زیرا فرکانس توان حرکت و نفوذ و تشخیص بازتاب فرکانس طلا یا انواع فلزات با تفکیک در عمق زیاد دارا است و فقط این دسته فلزیاب توان تفکیک طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد دارا است

فلزیاب قدرت عمق زیاد در تفکیک طلا را از نوع طراحی مدار خود بدست می اورد و هر فلزیابی دارای قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC نمی باشد بخصوص فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR با مگنتومتریا مگنت توان تفکیک و تشخیص طلا در عمق زیاد را در روش حرکتی AC ندارد

یک فلزیاب که قدرت عمق زیاد برای تفکیک طلا را دارد بطور طبیعی توانایی بالاتری برای تفکیک دقیق ترطلا و فلزات در عمق زیاد را با خطا پایین تر داشته و فلزیاب که قدرت بالایی در تفکیک طلا در عمق زیاد را در روش حرکتی AC دارا است متقابلاً در حذف ذرات مزاحم نیر قدرت بالاتری نسبت به یک فلزیاب باعمق کمتر ار دارا است

البته این موضوع در رابطه با فلزیاب های پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بیشتر صدق مینماید و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی دارای چنین شرایطی برای تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC نمی باشد

مگنتومتردر اصل یک سیستم مغناطیس سنج میباشد و مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا مگنت هیچکدام در اصل فلزیاب نمی باشد و قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات را نداشته و فلزیاب مگنتومتر وجود ندارد و مگنتومتریک مدار مغناطیس سنج است که توان تفکیک هیچگونه فلز را دار نمی باشد بخصوص مگنتومترقدرت تفکیک طلا را دارا نمی باشد زیرا طلا یک فلزغیر مغناطیس یا پارا مغناطیس میباشد و مگنتومترتوان تشخیص یا تفکیک فلزات غیر مغناطیس مانند طلا را ندارد

اشکال اساسی مگنتومتر این است که هر نوع فلز اهنی یا مواد معدنی یا منابع که دارای شرایط بالاتری در ایجاد مغناطیس دارا میباشد را میتواند بعنوان یک هدف یا طلا مشخص نماید و با داشتن چنین شرایطی خطا در تشخیص در مگنتومتر ایجاد میگردد و برای این است که مگنتومتر را بر روی اهنربا تست مینمایند

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب TR را که با یک مدار مگنتومتر در یک جعبه کنترل قرارداده و بعنوان فلزیاب تصویری ارائه مینمایند در اصل توان تفکیک طلا یا انواع فلزات را در شرایط تصویری را نداشته و در زمان ارائه عمل تصویری انرا بر روی اهنربا به انجام میرسانند که این یک تست خطا در فلزیاب تصویری میباشد چون اهنربا دارای مغناطیس میباشد که میتواند سنسور مگنتومتر را دچار واکنش نماید و لکه رنگ اشکار گردد