مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

فلزیاب و نشانه قدرت عملکرد مدار فلزیاب تعیین کننده قدرت تفکیک برای انواع فلزات و طلا در شرایط نامتعادل و ناسازگار مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد و در صورتیکه مدار سیستم فلزیاب دارای توانائی کاوش طلا یا هدف باشد باید قدرت تفکیک مجزا انواع فلزات همه طبقه را نیز دارا باشد تا بتواند نوع طلا را از دیگر ذرات اهداف یا منابع مزاحم ذرات مشخص نماید پایه ساختار سیستم فلزیاب توان سیستم فلزیاب را برای کاوش طلا یا هدف اصلی مشخص مینماید و همه موارد تشخیص جانبی و تنظیمات فلزیاب برای افزایش توان تشخیص اپراتورفلزیاب  است .

 در سیستمها فلزیاب که اپراتورفلزیاب  میتواند مستقیم نوع هدف یا طلا و اندازه هدف IND SIZE در سیستم فلزیاب تعیین نماید نیازمند صفحه نمایشگردیجیتال نمی باشد و فلزیاب تصویری با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO این قدرت را دارا است که انواع فلزات را با عدد VDI بر روی لکه رنگ جداگانه تفکیک نماید زیرا اپراتور میتواند بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نوع هدف و طلا و وضعیت انرا تعیین نماید .
مزید این سیستمها فلزیاب توانائی بالای انها در جداسازی طلا و انالیز اهداف از دیگر منابع نسبت به موقعیت ان صحنه کار میباشد و اپراتورفلزیاب  میتواند نوع الیاژ هدف یا طلا را به نسبت مواد ترکیبی درونی ان هدف و ترکیب مواد معدنی و منابع در تنظیمات فلزیاب تعیین نماید.
تعیین اندازه هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند اپراتور فلزیاب را در تشخیص طلا یا یک هدف از دیگر منابع بنابر طبقه هدف مورد نظر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC معین نماید.
سیستمهای فلزیاب که ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا است این قدرت در فلزیاب ایجاد مینماید که اپراتورفلزیاب بتواند اندازه هدف را در تنظیمات فلزیاب تعیین نماید تا توان تفکیک و جداسازی یا انالیز طلا از دیگر منابع مزاحم یا فلزات دیگر در سیستم فلزیاب افزایش یابد

فلزیاب و تناسب در تنظیمات فلزیاب برای کاهش سیگنال مزاحم از دیگر منابع و اهداف پوسیده یا ازبین رفته برای کشف هدف اصلی یا طلا بسیار حائز اهمیت است  پس در نتیجه برای رفع یا حذف نویزها و پارازیتها ی مزاحم که به سیستم فلزیاب بازتاب میگردد یا میرسد روش خاصی که بتواند بطور کامل نقص پدید امده ناشی از دیگر منابع مزاحم یا سیگنال مزاحم را حذف نماید در تغییرات تنظیمات با تناسب نسبت به ان محدوده قابل انجام است  تا بتوان با تغییرات اینگونه تنظیمات بطور کامل سیستم فلزیاب از شرایط بحرانی برای تشخیص و تفکیک طلا یا فلزات خارج گردد.
به طور جامع و اصولی و پایه‌ای (Basic) روشی روشی مهم است که دران محدوده شرایط پارازیت یا نویز مزاحم بطور کامل ازبین برود و به همین خاطر در مدارات سیستمها فلزیاب قسمتهای مربوط به اختیارات یا PRO OPTION قابل کنترل قرارمیدهند.
زیرا هر منطقه و هر هدفی یا طلا به نسبت موقعیت خود در آن محل نویزها و پارازیتها گوناگون را دارا میباشد و این منابع مزاحم و سیگنالها مزاحم که اضافه بر موارد علائم واقعی در صحنه کار پراکنده و در اطراف عامل ارسال کننده یا سرجستجوگر متمرکز میگردد به دلیل عدم تناسب در تنظیمات فلزیاب میتواند اختلال در تفکیک ایجاد نماید باشد و تغییرات در تنظیمات میتواند این شرایط نامطلوب را از دید فلزیاب خارج نموده و اگر تنظیماات با دقت تعیین نگردد امکان دارد سیستم فلزیاب را دچار اختلالات در تفکیک یا تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا نماید و رفع این اختلالات و ایجاد تناسب و تعادل بین سیستم فلزیاب و صحنه کار برای پیدا نمودن هدف یا طلا از وظایف اپراتور با در نظر داشتن مهارت و تجربه اپراتورفلزیاب  در تنظیم سیستم فلزیاب است.

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتردارای تنظیمات پایه اساسی در تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نمی باشد که اپراتور فلزیاب بتواند این اختلال را از دید فلزیاب دور نماید تا خطا نکند

فلزیاب از نویز و پارازیت مربوط به فلزات گرم و فلزات سرد برای تشخیص و تفکیک طلا یا فلزات در صحنه کار اثر میگذارد و اگر منطقه دارای مواد معدنی و اهدافی از نوع گرم و آهنی باشد به همراه انرژی و تشعشع و جریان و امواج دریافت شده پارازیت یا نویزهای حرارتی متعلق به شرایط آن منطقه را نیز خواهید داشت که به نسبت وضعیت موجود در آن منطقه نویز و پارازیت های پدید آمده  بر روی واکنش سیستم فلزیاب برای سیگنال دریافتی ایجاد اختلال در تشخیص مینماید .
در صحنه کار پارازیت‌ و نویزها از منابع پر انرژی که ترکیب ذرات مغناطیسی را دارا است سرعت بیشتری به نسبت انرژی و تشعشع حاصله از انرژی هدف اصلی یا طلا را داشته باشد و از نظر قدرت و عرض به شکل موج وجریان یا انرژی و ارسالی سیستم فلزیاب میتواند نزدیک باشد و امکان دارد سیستم فلزیاب در صورتی که درست تنظیم نگردد به نقطه یا محلی که این نویز و پارازیت با انرژی بالا منتشر میگردد یا موج یا جریان یا انرژی تابش نموده از این منابع مزاحم پاسخ و واکنش نشان دهد که این واکنش از نظر سیستم فلزیاب در صورتی که متناسب با ان صحنه کار تنظیم نگردد منطقی بوده ولی از نظر اپراتور و نشان دادن محل هدف اصلی یا طلا عملی غیرمنطقی می‏باشد و سیستم فلزیاب و اپراتور را به خطا می‏اندازد که منشاء واکنش غیر اصولی سیستم فلزیاب نامتناسب بودن تنظیم اپراتورفلزیاب  نسبت به شرایط صحنه کار و وضعیت هدف یا طلا میباشد

در این وضعیت فقط یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات درست مستواند علئم سیگنال مزاحم را از سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا تشخیص داده تا تفکیک طلا یا فلزات تعیین شده در عدد VDI حاصل گردد

مشخص نمودن عمق هدف در تمامی سیستمها فلزیاب دنیا تقریبی میباشد و طراحان درسیستمها فلزیاب پیشرفته نشانگر عمق بر روی سیستم فلزیاب را بصورت عددی قرارنمیدهند.
در سیستمها فلزیاب مغناطسی و فلزیاب  ولتاژ القائی تشخیص عمق بوسیله عدد قرارداده شده است ولی این عمق یابی تا چند سانتیمتر با دقت عمل مینماید و برای اهداف در عمق زیاد چنین دقتی وجود ندارد.
در سیستمها فلزیاب  تصویر تشخیص عمق قرارداده شده است اما این تشخیص عمق نیز تقریبی میباشد و بنابر اندازه تعیین شده در جدول عمق DEPTH SCALE عمل مینماید و نمی تواندعمق اهداف و طلا را بصورت دقیق مشخص نمایند.
در نوع انتن دار یا انتنی با اندازه گیری عملی با حرکت چرخشی انتن اپراتور میتواند عمق هدف یا طلا را تعیین نماید که تعیین عمق هدف یا طلا بنابر محاسب اندازه هدف یا طلا به انجام میرسد.
در کل سیستمها فلزیاب  دنیا بطور دقیق و کامل و صحیح نمی توانند عمق واقعی هدف یا طلا را مشخص نمایند.

فلزیاب و شرایط شکل گرفتن پارازیت و نویز در صحنه کاربر نحوه عملکرد فلزیاب اثر میگذارد و عمدتاً این نویزها به چند شکل پدید می‌آیند که امکان دارد خود سیستم‌ فلزیاب ارسال کننده امواج انرژی و جریان  دارای میزانی نویز به نسبت صحنه کار باشد که عامل آن این است که سیستم فلزیاب را اپراتور به بالاترین حد قدرت خود تنظیم ننموده باشد و به همراه موج  جریان یا انرژی ارسالی  خود سیستم فلزیاب نیز نویز ایجاد می‌کند و نیز مرحله‌ دوم نویز در هوا و زمین منطقه به وسیله اتمسفر و جاذبه زمین پدید می‌آید و مرحله سوم نویز توسط مواد معدنی و اختلاف مابین سازگار یا ناسازگار بودن مواد معدنی صحنه کار و حفره‌های فرکانسی و مغناطیسی شکل میگردد و میزانی از نویزها نیز از دیگر موانع و منابع انسانی و فرستنده و گیرنده‌های دیگر و رادارها و خورشید و ماه به وجود می‌آیند و عمدتاً این نویزها و پارازیت‌ها با انرژی و تشعشع دریافتی به سمت سیستم فلزیاب باز می‌‌گردند.
البته منابع دیگری نیز میباشد که نویزها و پارازیتها را بوجود میاورد که در اینجا به انها بصورت جزئی اشاره ای نشده است.

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این توان را دارا است که این نویز ها یا پارزیت های مضر را از دید فلزیاب خارج نماید