مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

نداشتن اطلاعات فلزیاب توسط فروشنده فلزیاب موجب میگردد که فروشنده فلزیاب موارد غیرواقعی را برای فروش فلزیاب خود برای خریدار فلزیاب ابراز نماید مانند اینکه به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب بگوید که ان فلزیاب صد در صد میتواند گنج طلا را پیدا نموده و تفکیک نماید که واقعیت نداشته و در زمان خرید فلزیاب از دیگر شرکت های فروشنده فلزیاب خریدار فلزیاب گنج طلا را پیدا نمی نماید فکر میکند که فلزیاب شرکت دیگر قدرت بیتری برای کاوش گنج طلا داشته با انکه این چنین نبوده و ان فروشنده که کفت است گنج یاب ارائه مینماید فقط میخواسته فلزیاب خود را بجای گنج یاب بفروش برساند و تعدادی اشخاص فکر میکنند اطلاعاتی از سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را ارائه کننده در اختیارشان قرارنداده است تا بتواند گنج طلا را پیدا نماید و برای همین خریدار فلزیاب برای ان فروشنده فلزیاب که واقعیت فلزیاب را بیان نموده است بهانه های مختلف از خود در میاورند تا به ان اطلاعاتی برای پیدا کردن گنج  دست یابند که چنین چیزی نمی باشد زیرا ارائه کنندگان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  اطلاعاتی عام و در حد عملکرد اولیه سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را دارا میباشند و اطلاعاتی برای انجام عملیات در مناطق مختلف را دارا نمی باشند.
عملکرد حرفه ای با سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از تمرین اپراتور بنابر اطلاعات اولیه بدست میاید و هیچ تولید کننده یا ارائه دهنده ای دارای اطلاعات حرفه ای جامع در همه زمینه ها نمی باشد.

بیشترفروشندگان فلزیاب یا دستگاه های که قدرت بالا در تشخیص طلا در عمق زیاد ندارد برای جلب نظر خریدار فلزیاب میگویند که فلزیاب یا دستگاه انها فقط گنج را پیدا مینماید که بیشتر این فروشندگان فلزیاب یا دستگاه ها فلزیاب یا دستگاه ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتررا ارائه مینمایند

فلزیاب نقطه زنی در عمق زیاد برای طلا را در صورتی میتواند دارا باشد که قدرت تفکیک طبقات گوناگون فلزات را دارا باشد ولی اینکه یک فلزیاب دیگر فلرات یا انواع فلزات را در عمق زیاد پیدا نماید نشانه این نیست که قدرت تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته باشد بلکه ان فلزیاب که قدرت تفکیک و تشخیص طلا را در عمق زیاد داشته باشد برای کار در صحنه کار اصلی توان تفکیک انواع فلزات را از طلا خواهد داشت تا بتواند ذرات مواد معدنی ومنابع را از طلا تشخیص داده و تفکیک نماید و فلزیاب نقطه زنی در عمق زیاد برای طلا یا اهداف شرایط خاص خود را دارد واگر بخواهید با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در روش نقطه زنی یا DC  یک هدف یا طلا را در عمق زیاد کاوش نمایید بهتراست تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  مربوط به قدرت و ولتاژ را بالا برده و بهره تشعشع را افزایش دهید یا تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  مربوط به سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس    TARGET X بر روی اهداف کوچک یا یک طبقه پائین تر از اندازه واقعی هدف یا طلا قرار دهید و در این شرایط سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را به صورتی تنظیم نمایید که مابین ولتاژ بالا و تشعشع بالا کمترین نویز توسط سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  برای کاوش یک هدف پدید آید .

فلزیاب گنج بزرگ را بخواهد تفکیک نموده و مشخص نماید باید دارای توانایی بالای در تشخیص و تفکیک طلا در عمق زیاد با اندازه کوچک باشد تا بتواند یک گنج بزرگ طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا یک گنج بزرگ طلا دارای شرایط بازتاب بالای از ذرات انرژی الکترون طلا در محدوده اطراف خود میباشد که میتواند برروی دیگر منابع یا مواد معدنی اطراف خود اثر گذاشته و فلزیاب ها را با خطا در تشخیص مرکز هدف اصلی یا گنج بزرگ طلا روبرو نماید و یک فلزیاب قدرتمند از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان تشخیص فلزات بزرگ طلا یا گنج بزرگ طلا را دارا میباشد زیرا با تغییر این تنظیمات فلزیاب میتواند دیگر منابع مزاحم را از نیروی فرکانس طلا بزرگ طبق قانون تفکیک انرژی در فرکانس جدا نماید و تفکیک نماید

اگر بخواهیدیک هدف یا طلا یا گنج بزرگ با سطح بزرگ را کاوش نمایید باید تنظیمات مربوط به قدرت و ولتاژ را پائین برده و بهره تشعشع را کاهش دهید و در این شرایط سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را به صورتی تنظیم نمایید که مابین ولتاژ بالا و تشعشع بالا کمترین نویز توسط سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  برای کاوش یک هدف بزرگ پدید آید .

فلزیاب و قدرت تفکیک طلا از ذرات برای هر نوع فلزیاب قابل انجام نمی باشد بخصوص برای فلزیاب یا دستگاه ها از نوع  فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومترایت تشخیص ذرات از طلا قابل انجام نمی باشد

یک سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب که بتواند هدف فرضی یا طلا نمونه را کاوش در عمق زیاد نماید و هدف یا طلا را بنابر اندازه طلا تفکیک نماید نشانه توان ان سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب در تشخیص میباشد.
بعضی اشخاص با سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب یک هدف فرضی یا طلا نمونه را در زمان تمرین تفکیک نموده یا طلا را کاوش نمایند اما در صحنه اصلی کاراپراتور فلزیاب نتواند طلا را از ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید یا موفقیتی کسب نمی نمایند ربطی به توانائی سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب ندارد بلکه مربوط به توانائی اپراتورفلزیاب در تشخیص نوع تنظیمات متناسب با ان صحنه کارو الیاز و عمق طلا یا هدف میباشد و همین افراد به ارائه کنند یا تولید کننده سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب مراجعه و اعلام مینمایند سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب توان کاوش ندارد که این امر درست نمی باشد زیرا سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب یک هدف فرضی یا طلا را کاوش و تفکیک مینماید مشخصه توان ان سیستم فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب در تفکیک یا کاوش هدف یا طلا میباشد .

فلزیاب برای تعیین ابعاد هدف کوچک یا طلا کوچک باید دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  باشد تا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC طلا کوچک یا هدف کوچک را با دقت تفکیک نماید و اگر بخواهیدیک هدف با سطح کوچک را کاوش نمایید باید تنظیمات مربوط به قدرت و ولتاژ را بالا برده و بهره تشعشع را افزایش دهید و در این شرایط سیستم فلزیاب را به صورتی تنظیم نمایید که مابین ولتاژ بالا و تشعشع بالا کمترین نویز توسط سیستم فلزیاب برای کاوش یک هدف کوچک پدید آید  و فقط فلزیاب با قدرت تفکیک از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این توانایی را برای مشخص نمودن یک هدف کوچک یا طلا کوچک یا طلا در عمق زیاد را دارا میباشد