تشخیص کالرپرو در جی یک ۵۵ و جی دو ۵۵ در گوشه تصویر ۶
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

تشخیص مرکزیت هدف با روش جی ۱ و جی ۲ و جی ۳ در کالرپرو فلزیاب تصویری ۷

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
1 دیدگاه
5,119 نمایش
بالا