تشخیص مرکزیت هدف با روش جی ۱ و جی ۲ و جی ۳ در کالرپرو فلزیاب تصویری ۷
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

تشخیص کالرپرو در جی یک ۵۵ و جی دو ۵۵ در گوشه تصویر ۶

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
6,710 نمایش
بالا