کار با ردیاب های خوراکی و میزان خطا و عدم تفکیک این ردیاب ها
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

تشخیص مرکزیت هدف با روش جی ۱ و جی ۲ و جی ۳ در کالرپرو فلزیاب تصویری ۷

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
1 دیدگاه
4,224 نمایش
بالا