تشخیص رفتار حرکت آنتن و تنظیمات ترشهولد به نسبت عدد ادیت در فلزیاب فرکانسی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

تشخیص مرکزیت هدف با روش جی ۱ و جی ۲ و جی ۳ در کالرپرو فلزیاب تصویری ۷

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
3,860 نمایش
بالا